Sklep sklep.wwcare.pl powinien zostać niezwłocznie poinformowany przez użytkownika o nieprawidłowości dotyczącej funkcjonowania sklepu lub zakupionego produktu.

Sklep sklep.wwcare.pl natomiast ma w swoim obowiązku dostarczyć produkt wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć, gdy produkty są:

 1. niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
 2. niemające właściwości, które produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,
 3. niemające właściwości, o ile opis produktu zawierał taką informację,
 4. nienadające się do celu wskazanego na stronie danego produktu, o ile opis produktu zawierał taką informację.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na użytkownika w chwili jego wydania. Za wydanie produktu uznaje się jego powierzenie przez sklep sklep.wwcare.pl przewoźnikowi.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres WW CARE, ul. Sezamkowa 8, 62-070 Konarzewo, lub mailowo na adres biuro@wwcare.pl .

Składając reklamację użytkownik zobowiązany jest określić:

 1. dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu
 2. termin dostawy produktu
 3. określenie nieprawidłowości w produkcie oraz okoliczności jej stwierdzenia
 4. określenie żądania reklamacyjnego
 5. numer konta bankowego użytkownika

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep.wwcare.pl wynosi 14 dni roboczych. Odpowiedź z decyzją zostanie wysłana na dane kontaktowe użytkownika wpisane we wniosku reklamacyjnym.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie sklep.wwcare.pl podejmie odpowiednie kroki:

 1. w pierwszej kolejności wymieni reklamowany produkt lub usunie wadę, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,
 2. w razie braku części zamówienia, uzupełni je o wysyłkę brakujących pozycji
 3. w przypadku, gdy punkty a i b nie są możliwe lub są utrudnione, sklep.wwcare.pl poinformuje o tym użytkownika i poprosi o odesłanie produktów, następnie po ich otrzymaniu zwróci użytkownikowi cenę zakupu produktów.

Prawo do reklamacji przysługuje przez dwa lata od momentu otrzymania produktów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.